Metoda projektów

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu


{{Hasla | tytuł= | treść=


Spis treści

O metodzie projektów


 • Metoda projektu / Aleksandra Szaniec Omówienie metody projektu, wykorzystanie projektu w nauczaniu matematyki. Zawiera projekt zrealizowany w klasach drugich gimnazjum pod nazwą "PAŁACOWE POSADZKI".
Metoda projektów na poszczególnych etapach kształcenia


Wychowanie przedszkolne • Projekt „Przedstawienie teatralne” / Agnieszka Stępień Celem projektu jest wyposażenie dziecka w wiedzę o teatrze, kształcenie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu. Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, kształcenie umiejętności współpracy w grupie i uwrażliwienie dzieci na sztukę.Szkoła podstawowa

Klasy I-III • Uczenie metodą projektów / Alina Szatkowska. Publikacja charakteryzuje rodzaje projektów, modele kształtowania umiejętności uczniów, planowanie czynności uczniów, etapy zajęć, ocenianie i ewaluację. Omówiono też metodę projektu na poziomie kształcenia zintegrowanego - Story Lines. Publikacja została wzbogacona o własne pomysły na lekcje w klasach młodszych prowadzone metodą - Story Lines.


Klasy IV-VI


Gimnazjum

 • Metoda projektu. Etapy, arkusz samooceny ucznia arkusz oceny dla Komisji, propozycje tematów zajęć.

Szkoły ponadgimnazjalne
Metoda projektów w nauczaniu poszczególnych przedmiotów

Biologia, przyroda
Chemia

FizykaGeografia


Historia


Informatyka

 • A może metoda projektów? / Agnieszka Kowalewska Projektujemy i wykonujemy album multimedialny pt.: „Złota Polska Jesień na Warmii i Mazurach”. Pełny scenariusz wraz z załącznikami. Opisano zadania do wykonania dla uczniów, przedstawiono literaturę. Informatyka w gimnazjum.
 • Metoda projektów na lekcjach fizyki Opisowo została przedstawiona realizacja lekcji za pomocą metody projektów. Zaproponowano 5 tematów związanych stricte z fizyką oraz 16 do zrealizowania na lekcjach fizyki i informatyki w gimnazjum.


 • Metoda Projektu / Maria Mróz. Projekt „Biblioteka” - dla kl. VI SP lub I gimnazjum do zrealizowania na zajęciach: matematyka, informatyka, język polski. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono również instrukcję dla uczniów, kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów.Język polski
 • "Dzień seniora" - metoda projektu / Renata Pawelska, Grażyna Miry, Halina Sadok. Scenariusz projektu zawiera cele, pytania badawcze, szczegółowe zadania dla uczniów.Szkoła podstawowa. Język polski: poznawanie utworów związanych z Dniem Babci i Dziadka, wybór uczniów do części artystycznej i przydział ról, wygłaszanie tekstów z pamięci, mimika, gesty i ruch sceniczny, redagowanie treści zaproszenia oraz Ŝyczeń, opisu postaci babci lub dziadka.


 • Metoda Projektu / Maria Mróz. Projekt „Biblioteka” - dla kl. VI SP lub I gimnazjum do zrealizowania na zajęciach: matematyka, informatyka, język polski. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono również instrukcję dla uczniów, kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów.
Języki obce

Lekcje wychowawcze


Matematyka
 • Metoda projektu / Aleksandra Szaniec. Zastosowanie metody projektu w nauczaniu matematyki w gimnazjum. "PAŁACOWE POSADZKI" - projekt zrealizowany w klasach drugich gimnazjalnych. Opisano cele oraz etapy realizacji projektu.


 • Metoda projektu / Barbara Zbiorczyk. Stosowanie metody projektu w nauczaniu matematyki w klasie szóstej. Opisano wykorzystanie metody projektu, załoŜone cele oraz efekty pracy. Tematem projektu było zastosowanie statystyki w codziennym życiu.


 • Metoda Projektu / Maria Mróz. Projekt „Biblioteka” - dla kl. VI SP lub I gimnazjum do zrealizowania matematyka, informatyka, język polski. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono instrukcję dla uczniów, kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów.


Muzyka


PlastykaPrzedmioty zawodowe
Edukacja czytelnicza i medialna


 • Metoda Projektu / Maria Mróz Projekt „Biblioteka” - dla kl. VI SP lub I gimnazjum do zrealizowania na zajęciach: matematyka, informatyka, język polski. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono również instrukcję dla uczniów, kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów.Edukacja ekologiczna


Edukacja europejska


Edukacja prozdrowotna


Edukacja regionalna

Zestawienia bibliograficzne

Dostępność sprawdzono: 7 maja 2013 r.


Osobiste