Metoda projektów

Z WikiEduLinki - Edukacyjne Zasoby Internetu


Spis treści

O metodzie projektów


  • Metoda projektu / Aleksandra Szaniec Omówienie metody projektu, wykorzystanie projektu w nauczaniu matematyki. Zawiera projekt zrealizowany w klasach drugich gimnazjum pod nazwą "PAŁACOWE POSADZKI".
Metoda projektów na poszczególnych etapach kształceniaWychowanie przedszkolne  • Projekt „Przedstawienie teatralne” / Agnieszka Stępień Celem projektu jest wyposażenie dziecka w wiedzę o teatrze, kształcenie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu. Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, kształcenie umiejętności współpracy w grupie i uwrażliwienie dzieci na sztukę.Szkoła podstawowa

Klasy I-III


  • Uczenie metodą projektów / Alina Szatkowska. Publikacja charakteryzuje rodzaje projektów, modele kształtowania umiejętności uczniów, planowanie czynności uczniów, etapy zajęć, ocenianie i ewaluację. Omówiono też metodę projektu na poziomie kształcenia zintegrowanego - Story Lines. Publikacja została wzbogacona o własne pomysły na lekcje w klasach młodszych prowadzone metodą - Story Lines.Klasy IV-VI


Gimnazjum  • Metoda projektu. Etapy, arkusz samooceny ucznia arkusz oceny dla Komisji, propozycje tematów zajęć.


Szkoły ponadgimnazjalne


Metoda projektów w nauczaniu poszczególnych przedmiotów

Biologia, przyroda

Chemia


FizykaGeografia
Historia

Informatyka  • Metoda projektu / Maria Mróz. Projekt „Biblioteka” - dla kl. VI SP lub I gimnazjum do zrealizowania na zajęciach: matematyka, informatyka, język polski. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono również instrukcję dla uczniów, kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów.
Język polski  • "Dzień seniora" - metoda projektu / Renata Pawelska, Grażyna Miry, Halina Sadok. Scenariusz projektu zawiera cele, pytania badawcze, szczegółowe zadania dla uczniów.Szkoła podstawowa. Język polski: poznawanie utworów związanych z Dniem Babci i Dziadka, wybór uczniów do części artystycznej i przydział ról, wygłaszanie tekstów z pamięci, mimika, gesty i ruch sceniczny, redagowanie treści zaproszenia oraz Ŝyczeń, opisu postaci babci lub dziadka.


  • Metoda Projektu / Maria Mróz. Projekt „Biblioteka” - dla kl. VI SP lub I gimnazjum do zrealizowania na zajęciach: matematyka, informatyka, język polski. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono również instrukcję dla uczniów, kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów.Języki obceLekcje wychowawcze

Matematyka  • Metoda projektu / Aleksandra Szaniec. Zastosowanie metody projektu w nauczaniu matematyki w gimnazjum. "PAŁACOWE POSADZKI" - projekt zrealizowany w klasach drugich gimnazjalnych. Opisano cele oraz etapy realizacji projektu.


  • Metoda projektu / Maria Mróz. Projekt „Biblioteka” - dla kl. VI SP lub I gimnazjum do zrealizowania matematyka, informatyka, język polski. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono instrukcję dla uczniów, kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów.
Muzyka


PlastykaPrzedmioty zawodoweEdukacja czytelnicza i medialna

  • Metoda Projektu / Maria Mróz Projekt „Biblioteka” - dla kl. VI SP lub I gimnazjum do zrealizowania na zajęciach: matematyka, informatyka, język polski. Oprócz ogólnych zasad przedstawiono również instrukcję dla uczniów, kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów.Edukacja ekologiczna


Edukacja europejska


Edukacja międzykulturowa


Edukacja prozdrowotna

Edukacja regionalna

EtnoLog – zaloguj się na ludowo : materiały dla nauczycieli / Katarzyna Sołtan] ‘’EtnoLog – zaloguj się na ludowo! to program edukacyjny,w ramach którego młodzi mieszkańcy wsi i miasteczek odkrywają, badają i twórczo rozwijają tradycje ludowe swojej miejscowości. ‘’Zestawienia bibliograficzne

Dostępność sprawdzono: 2 lipca 2015 r.


Osobiste